Поточна інформація

  Дата Назва документа Файл  
  24.04.2023 Особлива інформація емітента 23.04.2023 Переглянути  
  05.12.2022 Особлива інформація емітента 03.12.2022 Переглянути  
  23.04.2021 Особлива інформація емітента 23.04.2021 Переглянути  
  19.04.2021 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Переглянути  
  01.04.2021 Доповнено порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «23» квітня 2021 року Переглянути  
  22.03.2021 ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» та інформація про загальну кількість акцій на 19.03.2021р. Переглянути  
  24.12.2020 Особлива інформація емітента 24.12.2020 Переглянути  
  22.12.2020 інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Переглянути  
  20.11.2020 Повідомлення про загальні збори та інформація про загальну кількість акцій на 19.11.2020р. Переглянути  
  21.04.2020 Повідомлення про перенесення загальних зборів Переглянути  
  18.03.2020 Повідомлення про загальні збори Переглянути  
  18.03.2020 Iнформація ст 35 Закону на 18.03.2020р Переглянути  
  24.04.2019 Особлива інформація емітента 24.04.2019р. Переглянути  
  22.04.2019 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (на 18.04.2019р.) Переглянути  
  22.03.2019 ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" Переглянути  
  Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Переглянути  

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Косенкова Тетяна Валерiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

27.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Мироносицька, буд. 46А

4. Код за ЄДРПОУ

37578988

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)7143207 (057)7143208

6. Електронна поштова адреса

office@ic-dolphin.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

81 Вiдомостi НКЦПФР

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

ic-dolphin.com

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2018

50000

12829

389.74

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочину(iв) щодо якого(их) є заiнтересованiсть 27 квтiня 2018 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" (протокол №8 вiд 27.04.2018р.) прийнято рiшення: Надати Правлiнню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством правочину(iв), щодо якого(их) є заiнтересованiсть протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 26 квiтня 2019 року включно. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв протягом одного року з дати прийняття цього рiшення не має перевищувати 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок). Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства складає 120000; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «за» прийняття цього рiшення складає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «проти» прийняття цього рiшення складає 0.

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова Правлiння

 

 

 

Косенкова Тетяна Валерiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

27.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Мироносицька, буд. 46А

4. Код за ЄДРПОУ

37578988

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)7143207 (057)7143208

6. Електронна поштова адреса

office@ic-dolphin.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

81 Вiдомостi НКЦПФР

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

ic-dolphin.com

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2018

100000

12829

779.48

Зміст інформації:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 27 квiтня 2018 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» (протокол №8 вiд 27.04.2018р.) прийнято рiшення: Попередньо схвалити вчинення Правлiнням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 26 квiтня 2019 року включно. Ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше нiж 25% (двадцять п’ять вiдсоткiв) та не бiльше 100% (сто вiдсоткiв) вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк або поточного (на дату здiйснення вiдповiдного правочину) розмiру статутного капiталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться бiльшою (повноваження Зборiв). Такi правочини можуть носити характер передання та отримання у володiння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровiльного страхування, договори надання послуг, договори купiвлi-продажу, договори депозиту, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, договори купiвлi-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв протягом одного року з дати прийняття цього рiшення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мiльйонiв гривень 00 копiйок). Надати повноваження Головi Правлiння Товариства або, у разi необхiдностi, заступнику Голови Правлiння Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства значнi правочини, Ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше нiж 25% (двадцять п’ять вiдсоткiв) та не бiльше 100% (сто вiдсоткiв) вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк або поточного (на дату здiйснення вiдповiдного правочину) розмiру статутного капiталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться бiльшою (повноваження Зборiв), при умовi обов’язкового погодження укладення таких правочинiв рiшенням Наглядової ради Товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства складає 120000; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що зареєстрованi для участi у загальних зборах Товариства складає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «за» прийняття цього рiшення складає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «проти» прийняття цього рiшення складає 0.

 

Сьогодні 27 квітня 2017 року проведені Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН"

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів ПрАТ «СК ДЕЛЬФІН», які відбудуться «27» квітня 2018 року об 11-00 годині, з проектами рішень:

 

 1. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Поколодного Валерія Вікторовича, а секретарем Зборів - Поколодну Олену Валентинівну.

 

 1. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити визначений рішенням № 10 (Протокол №03/05-1 від 05.03.2018р.) Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: бюлетені для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства засвідчуються підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписом члена Лічильної комісії.

 

 1. Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2017 р.

 

 1. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.

 

 1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2017 р.

 

 1. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2017 р.

 

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства за 2017р.

Проект рішення: Визнати:

 1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною;
 2. Роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною;
 3. Роботу Ревізора Товариства за 2017 рік задовільною.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р., а саме:

 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р. - форма №1;
 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік - форма №2;
 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік - форма №3;
 4. Звіт про власний капітал за 2017 рік - форма №4;
 5. Примітки до фінансової звітності, за рік що закінчився 31.12.2017 р.

 

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Не проводити розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

 

 1. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

 

 1. Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства.

Проект рішення: Заборонити Товариству здійснювати викуп акцій Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення.

 

 1. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Затвердити запропоновану нову редакцію Статуту Товариства та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування. Зобов’язати Голову Правління Товариства або, у разі необхідності, заступника Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування, здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати після внесення змін до паспортних даних акціонерів Товариства з внесенням відповідних змін до затвердженої нової редакції Статуту Товариства.

 

 1. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

Проект рішення: Затвердити запропоновані нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства.

 

 1. Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на внесення змін до Статуту Товариства (в тому числі на проведення відповідної процедури) щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства за згодою Наглядової ради Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення. А також у разі зміни власника пакету акцій Товариства, внести відповідні зміни до п. 8.2 Статуту Товариства щодо складу акціонерів протягом 5-ти робочих днів з моменту фактичного переходу права власності на вищевказаний пакет акцій Товариства та доручити Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління з питань андеррайтингу та перестрахування підписати та зареєструвати відповідні зміни до Статуту Товариства відповідно до діючого законодавства України.

 

 1. Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Правлінням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2019 року включно. Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів). Такі правочини можуть носити характер передання та отримання у володіння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровільного страхування, договори надання послуг, договори купівлі-продажу, договори депозиту, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Надати повноваження Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування укладати та підписувати від імені Товариства значні правочини, Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів), при умові обов’язкового погодження укладення таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.

 

 1. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2019 року включно. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»

 

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє Вас, що «27» квітня 2018 року об 11-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління Товариства.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «27» квітня 2018 року з 10 год. 30 хв. до 10 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 23 квітня 2018р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу, представникам акціонерів – додатково доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в порядку, передбаченому законодавством.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

 1. Обрання Голови та секретаря Зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2017р. 4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2017р. 6. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2017р. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства за 2017р. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 10. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 11. Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства. 12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень. 14. Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства. 15. Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року. 16. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління Товариства у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства Косенкова Тетяна Валеріївна. Довідки за телефонами: (057) 7143207.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ic-dolphin.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2017

2016

Усього активів

12829

13068

Основні засоби (за залишковою вартістю)

117

189

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

88

79

Грошові кошти та їх еквіваленти

3377

3412

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

208

149

Власний капітал

12208

12149

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

12000

12000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

283

368

Поточні зобов'язання і забезпечення

338

551

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

59

54

Середньорічна кількість акцій (шт.)

120000

120000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,49

0,45

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27 березня 2018р. в № 59 Бюлетеню «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН»                     __________________ Поколодний В.В.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН"

2. Код за ЄДРПОУ

37578988

3. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Мироносицька, буд. 46А

4. Міжміський код, телефон та факс

(057)7143207 (057)7143208

5. Електронна поштова адреса

office@ic-dolphin.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ic-dolphin.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаII. Текст повідомлення

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" (протокол № 7 вiд 27.04.2017р.) припинено повноваження ревiзора ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" Поколодної Олени Валентинiвни в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Перебувала на посадi ревiзора ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" з 16.04.2014 р. до 27.04.2017р. включно. Володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" 0,7%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Змiна у персональному складi посадових осiб ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН", а саме необхiднiсть обрання ревiзора Товариства, викликана тим, що у особи, яка обiймала цю посаду до 27.04.2017 року включно було припинено повноваження
у зв'язку з закiнченням строку повноважень ревiзора ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" цiєї особи. Поколодна Олена Валентинiвна обрана ревiзором ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" строком на 5 рокiв (з 28.04.2017р. до 27.04.2022р. включно) згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" (протокол №7 вiд 27.04.2017р.). Протягом останнiх п'яти рокiв Поколодна Олена Валентинiвна обiймала посади: ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» - ревiзор, УкрДУЗТ – доцент кафедри "Фiнанси", «Управлiння державними i корпоративними фiнансами», ФОП Поколодна Олена Валентинiвна. Володiє часткою у статутному капiталi ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" 0,7%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Косенкова Тетяна Валерiївна

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)М.П.


30.04.2017

(дата)


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН"

2. Код за ЄДРПОУ

37578988

3. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Мироносицька, буд.46А

4. Міжміський код, телефон та факс

(057)7143207 (057)7143208

5. Електронна поштова адреса

office@ic-dolphin.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ic-dolphin.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинівII. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв 27 квiтня 2017 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» (протокол №7 вiд 27.04.2017р.) прийнято рiшення: Попередньо схвалити вчинення Правлiнням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 26 квiтня 2018 року включно. Ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше нiж 25% (двадцять п’ять вiдсоткiв) та не бiльше 100% (сто вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк або поточного (на дату здiйснення вiдповiдного правочину) розмiру статутного капiталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться бiльшою (повноваження Зборiв). Такi правочини можуть носити характер передання та отримання у володiння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровiльного страхування, договори надання послуг, договори-купiвлi-продажу, договори депозиту, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, договори купiвлi-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупнiсть вартостi цих правочинiв протягом одного року з дати прийняття цього рiшення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мiльйонiв гривень 00 копiйок). Надати повноваження Головi Правлiння Товариства укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства договори iз вчинення цих значних правочинiв. Ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше нiж 25% (двадцять п’ять вiдсоткiв) та не бiльше 100% (сто вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк або поточного (на дату здiйснення вiдповiдного правочину) розмiру статутного капiталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться бiльшою (повноваження Зборiв), при умовi обов’язкового погодження укладення таких правочинiв рiшенням Наглядової ради Товариства.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства складає 120000; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що зареєстрованi для участi у загальних зборах Товариства складає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «за» прийняття цього рiшення складає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «проти» прийняття цього рiшення складає 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Косенкова Тетяна Валерiївна

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)М.П.


30.04.2017

(дата)


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН"

2. Код за ЄДРПОУ

37578988

3. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Мироносицька, буд. 46А

4. Міжміський код, телефон та факс

(057)7143207 (057)7143207

5. Електронна поштова адреса

office@ic-dolphin.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ic-dolphin.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованістьII. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення правочину(iв) щодо якого(их) є заiнтересованiсть 27 квтiня 2017 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства та рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "СК "ДЕЛЬФIН" (протокол №7 вiд 27.04.2017р.) прийнято рiшення: Надати Правлiнню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством правочину(iв), щодо якого(их) є заiнтересованiсть протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення, тобто до 26 квiтня 2018 року включно. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом цього(их) правочину(iв) має бути визначена вiдповiдно до законодавства України про визначення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом таких правочинiв. Гранична сукупнiсть вартостi таких правочинiв, вчинених Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не має перевищувати 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок). Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства складає 120000; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що зареєстрованi для участi у загальних зборах складає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «за» прийняття цього рiшення складає 119160; кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства, що проголосували «проти» прийняття цього рiшення складає 0.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Косенкова Тетяна Валерiївна

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)М.П.


30.04.2017

(дата)


Сьогодні 27 квітня 2017 року проведені річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН"

Уточнення до повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ«СК«ДЕЛЬФІН» надрукованого у № 57 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 24 березня 2017 року.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН», код ЄДРПОУ 37578988,

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, буд.46А

Наглядова рада ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» у зв’язку з пропозицією акціонера внести зміни до порядку денного Загальних зборів ПрАТ«СК «ДЕЛЬФІН», які відбудуться 27 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління, повідомляє, що в зв’язку з технічною помилкою в проекті порядку денного, а саме: двічі повторюється пункт 11, внесено відповідні зміни в нумерації питань порядку денного та визначено загальну кількість питань 19 (дев’ятнадцять) замість 18 (вісімнадцять) в порядку денному річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року. Зміни до змісту питань порядку денного не вносились.

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» __________________ Поколодний В.В.

Зміни до порядку денного опубліковано у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 67 від 07.04.2017 року1.Обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Поколодного Валерія Вікторовича, а секретарем Зборів - Поколодну Олену Валентинівну.


2.Обрання Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» у кількості 1 (один) особи строком на три роки, а саме Жукова Валерія Петровича.


3.Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2016 р.


4.Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.


5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016 р.


6.Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2016 р.


7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Визнати:

1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною;

2. Роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною;

3. Роботу Ревізора Товариства за 2016 рік задовільною.


8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., а саме:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р. - форма №1;

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік - форма №2;

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік - форма №3;

4. Звіт про власний капітал за 2016 рік - форма №4;

5. Примітки до фінансової звітності, за рік що закінчився 31.12.2016 р.


9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Не проводити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.


10.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.


11.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства.


12.Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: З даного питання порядку денного проводиться кумулятивне голосування


13.Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) (в тому числі розмір винагороди), що містяться у Положенні Про Ревізора Товариства та будуть укладені з Ревізором Товариства у повному обсязі. Особою, уповноваженою на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства, визначити Голову Правління Товариства.


14.Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства.

Проект рішення: Заборонити Товариству здійснювати викуп акцій Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення.


15. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Затвердити запропоновану нову редакцію Статуту Товариства та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові Правління Товариства.


16. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

Проект рішення: Затвердити запропоновані нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства


17.Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на внесення змін до Статуту Товариства (в тому числі на проведення відповідної процедури) щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства за згодою Наглядової ради Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення. А також у разі зміни власника пакету акцій Товариства, внести відповідні зміни до п. 8.2 Статуту Товариства щодо складу акціонерів протягом 5-ти робочих днів з моменту фактичного переходу права власності на вищевказаний пакет акцій Товариства та доручити Голові Правління Товариства підписати та зареєструвати відповідні зміни до Статуту Товариства відповідно до діючого законодавства України.


18.Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Правлінням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2018 року включно. Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів). Такі правочини можуть носити характер передання та отримання у володіння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровільного страхування, договори надання послуг, договори-купівлі-продажу, договори депозиту, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Надати повноваження Голові Правління Товариства укладати та підписувати від імені Товариства значні правочини, Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів), при умові обов’язкового погодження укладення таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.


19.Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2018 року включно. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).


ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»


Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє Вас, що «27» квітня 2017 року о 10-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «27» квітня 2017 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 21.04.2017р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу, представникам акціонерів – додатково доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Обрання Голови та секретаря Зборів. 2.Обрання Лічильної комісії Товариства. 3.Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2016р. 4.Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. 5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016р. 6.Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2016р. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2016р. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 10.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 11.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 11.Обрання Ревізора Товариства. 12.Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства. 13.Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства. 14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень. 16.Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства. 17.Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року. 18.Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Косенкова Тетяна Валеріївна. Довідки за телефонами: (057) 7143207.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ic-dolphin.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016

2015

Усього активів

13068

13052

Основні засоби

189

370

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

79

67

Грошові кошти та їх еквіваленти

3412

1576

Нерозподілений прибуток

165

104

Власний капітал

12165

12104

Статутний капітал

12000

12000

Довгострокові зобов'язання

368

301

Поточні зобов'язання

535

647

Чистий прибуток (збиток)

54

43

Середньорічна кількість акцій (шт.)

120000

120000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

9

8


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 24.03.2017р.

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» __________________ Поколодний В.В.Порядок денний


1.Обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Поколодного Валерія Вікторовича, а секретарем Зборів - Поколодну Олену Валентинівну.


2.Обрання Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» у кількості 1 (один) особи строком на три роки, а саме Жукова Валерія Петровича.


3.Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2016 р.


4.Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.


5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016 р.


6.Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2016 р.


7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Визнати:

1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною;

2. Роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною;

3. Роботу Ревізора Товариства за 2016 рік задовільною.


8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., а саме:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р. - форма №1;

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік - форма №2;

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік - форма №3;

4. Звіт про власний капітал за 2016 рік - форма №4;

5. Примітки до фінансової звітності, за рік що закінчився 31.12.2016 р.


9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Не проводити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.


10.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.


11.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства.


11.Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: З даного питання порядку денного проводиться кумулятивне голосування


12.Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) (в тому числі розмір винагороди), що містяться у Положенні Про Ревізора Товариства та будуть укладені з Ревізором Товариства у повному обсязі. Особою, уповноваженою на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства, визначити Голову Правління Товариства.


13.Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства.

Проект рішення: Заборонити Товариству здійснювати викуп акцій Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення.


14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Затвердити запропоновану нову редакцію Статуту Товариства та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові Правління Товариства.


15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

Проект рішення: Затвердити запропоновані нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства


16.Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на внесення змін до Статуту Товариства (в тому числі на проведення відповідної процедури) щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства за згодою Наглядової ради Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення. А також у разі зміни власника пакету акцій Товариства, внести відповідні зміни до п. 8.2 Статуту Товариства щодо складу акціонерів протягом 5-ти робочих днів з моменту фактичного переходу права власності на вищевказаний пакет акцій Товариства та доручити Голові Правління Товариства підписати та зареєструвати відповідні зміни до Статуту Товариства відповідно до діючого законодавства України.


17.Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Правлінням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2018 року включно. Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів). Такі правочини можуть носити характер передання та отримання у володіння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровільного страхування, договори надання послуг, договори-купівлі-продажу, договори депозиту, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Надати повноваження Голові Правління Товариства укладати та підписувати від імені Товариства значні правочини, Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів), при умові обов’язкового погодження укладення таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.


18.Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2018 року включно. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).


ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН"

2. Код за ЄДРПОУ

37578988

3. Місцезнаходження

61002, м.Харкiв, Мироносицька, 46А

4. Міжміський код, телефон та факс

(057)7143207 (057)7143208

5. Електронна поштова адреса

office@ic-dolphin.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ic-dolphin.com

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Поколодного Валерiя Вiкторовича згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з переобранням всього складу Наглядової ради Товариства. Перебував на посадi з 21.03.2011 р. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства 98,6%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини .

Достроково припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради Товариства Поколодної Тетяни Валерiївни згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з переобранням всього складу Наглядової ради Товариства. Перебувала на посадi з 21.03.2011 р. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0,7%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

Достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Поколодної Валентини Олександрiвни згiдно з рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з переобранням всього складу Наглядової ради Товариства. Перебувала на посадi з 21.03.2011 р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини .

Поколодний Валерiй Вiкторович обраний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Обраний Головою Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства вiд 27 квiтня 2016 року. Попереднi посади якi обiймав: ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» - голова Наглядової ради, УкрДУЗТ – доцент кафедри «Управлiння державними i корпоративними фiнансами», ТОВ «СТАРТ АП» - директор. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства 98,6%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

Косенков Геннадiй Геннадiйович обраний членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Попереднi посади якi обiймав: КЗ КДЮСШ «ХТЗ» - тренер-викладач з футболу. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

Поколодна Валентина Олександрiвна обрана членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 27 квiтня 2016 року у зв`язку з обранням нового складу Наглядової ради Товариства. Обрана заступником Голови Наглядової ради Товариства згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради Товариства вiд 27 квiтня 2016 року. Попереднi посади якi обiймала: ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» - член Наглядової ради. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

Припинено повноваження Голови Правлiння Товариства Останiна Михайла Олександровича згiдно з рiшенням Засiдання Наглядової ради Товариства вiд 27 квiтня 2016 року за власним бажанням. Перебував на посадi з 10.10.2014 р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини .

Поколодна Тетяна Валерiївна обрана Головою Правлiння Товариства строком на 3 роки з 28 квiтня 2016 року згiдно з рiшенням Засiдання Наглядової ради Товариства вiд 27 квiтня 2016 року. Попереднi посади якi обiймала: ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» - заступник Голови Наглядової ради. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0,7%. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правлiння

 

 

 

Поколодна Тетяна Валерiївна

(Найменування посади)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


28.04.2016

(дата)

Сьогодні 27 квітня 2016 року проведені чергові Збори акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН"

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє, що «27» квітня 2016 року о 10-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «27» квітня 2016 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 21.04.2016р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу, представникам акціонерів – додатково доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Обрання Голови та секретаря Зборів. 2.Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2015р. 3.Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. 4.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2015р. 5.Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2015р. 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2015р. 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2015р. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 9.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 10.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 11.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 12.Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 13.Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства. 14.Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства. 15.Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року. 16.Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року. 17.Різне.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Останін Михайло Олександрович. Довідки за телефонами: (057) 7143207.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2015

2014

Усього активів

13052

14316

Основні засоби

370

541

Довгострокові фінансові інвестиції

-

700

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

67

199

Грошові кошти та їх еквіваленти

1576

711

Нерозподілений прибуток

104

61

Власний капітал

12104

12061

Статутний капітал

12000

12000

Довгострокові зобов'язання

301

282

Поточні зобов'язання

647

1973

Чистий прибуток (збиток)

43

52

Середньорічна кількість акцій (шт.)

120000

120000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

9

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 (2312) від 25.03.2016р.


Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» __________________ Поколодний В.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН"

2. Код за ЄДРПОУ

37578988

3. Місцезнаходження

61002, м.Харкiв, Мироносицька, 46А

4. Міжміський код, телефон та факс

(057)7143207 (057)7143208

5. Електронна поштова адреса

office@ic-dolphin.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ic-dolphin.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН" 18.12.2015 року отримало iнформацiю вiд попереднього власника акцiй про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: - пакет акцiй акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТАРТ АП" (мiсцезнаходження: 62341, Харкiвська область, Дергачiвський район, смт. Мала Данилiвка, вул. Партизанська, буд. 40, код за ЄДРПОУ 37200633) став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй 98,6% (118320 шт акцiй). Розмiр частки акцонера пiсля змiни пакета акцiй 0,00%.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН" 18.12.2015 року отримало iнформацiю вiд власника акцiй-фiзичної особи про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: - Розмiр частки фiзичної особи до змiни пакета акцiй 0,00%. Розмiр частки акцiонера-фiзичної особи пiсля змiни пакета акцiй 98,6% (118320 шт акцiй).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

(підпис) ____________ Останiн Михайло Олександрович

2. Найменування посади

Голова Правлiння               М.П.               21.12.2015

Сьогодні 21 квітня 2015 року проведені чергові збори акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН".

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє Вас, що «21» квітня 2015 року о 10-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «21» квітня 2015 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 15.04.2015р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу, представникам акціонерів – додатково доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання Голови та секретаря Зборів. 2. Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2014 р. 3. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2014 р. 5. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2014 р. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 9. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 10. Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства. 11. Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства протягом року. 12. Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року. 13. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року. 14. Різне.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Останін Михайло Олександрович. Довідки за телефонами: (057) 7143207.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2014

2013

Усього активів

14316

13447

Основні засоби

541

261

Довгострокові фінансові інвестиції

700

598

Запаси

-

43

Сумарна дебіторська заборгованість

199

138

Грошові кошти та їх еквіваленти

711

234

Нерозподілений прибуток

47

9

Власний капітал

12047

12009

Статутний капітал

12000

12000

Довгострокові зобов'язання

282

152

Поточні зобов'язання

1987

1286

Чистий прибуток (збиток)

38

2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

120 000

120 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3

3

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 18.03.2015р.


Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» __________________ Поколодний В.В.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення проінформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова Правлiння

 

 

 

Останiн Михайло Олександрович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


10.10.2014

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Мироносицька, буд. 46А

4. Код за ЄДРПОУ

37578988

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)7143207 (057)7143208

6. Електронна поштова адреса

office@ic-dolphin.com.uaII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.10.2014


(дата)

2. Повідомлення

191 Бюлетень "Цiннi папери України"

10.10.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

ic-dolphin.com

в мережі Інтернет(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

09.10.2014

припинено повноваження

Голова Правлiння

Єрьомiна Марина Олександрiвна


0.00

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства, протокол №10/09-1 вiд 09.10.2014 року, прийнято рiшення про задоволення заяви про припинення повноважень Єрьомiної Марини Олександрiвни (посадова особа не надала згоди на оприлюднення її паспортних даних) на посадi Голови Правлiння ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» 09 жовтня 2014 року. Посадова особа перебувала на посадi з 15.07.2014р. Не володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

09.10.2014

обрано

Голова Правлiння

Останiн Михайло Олександрович


0.00

Зміст інформації:

Обраний на посаду Голови Правлiння ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» Останiн Михайло Олександрович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 10.10.2014р. на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № 10/09-1 вiд 09.10.2014р.). Строк на який призначено особу – до 17.03.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посади: заступник Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН», радник Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН», керiвник з питань кризисного управлiння ПрАТ «Страхова група «ТАС», директор Пiвнiчно-Схiдної та Харкiвської фiлiї ПрАТ «Українська страхова компанiя «Княжа Вiєнна Iншуранс Груп», заступник директора з продаж Пiвнiчно-Схiдного страхового округу ПрАТ «Страхова компанiя «Українська страхова група», начальник Головного управлiння страхування по Харкiвськiй областi ЗАТ «ВiЕйБi Страхування».

09.10.2014

припинено повноваження

Заступник Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування

Останiн Михайло Олександрович


0.00

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН», протокол №10/09-1 вiд 09.10.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень заступника Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» Останiна Михайла Олександровича (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) 09.10.2014р. в зв’язку з обранням його на посаду Голови Правлiння ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН». Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 15.07.2014 р.

09.10.2014

обрано

Заступник Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування

Єрьомiна Марина Олександрiвна


0.00

Зміст інформації:

Обрана на посаду заступника Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» Єрьомiна Марина Олександрiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 10.10.2014р. на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» (протокол № 10/09-1 вiд 09.10.2014р.). Строк на який призначено особу – до 17.03.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: Голова Правлiння ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН», заступник Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН», асистент, старший викладач та доцент кафедри «Фiнанси» Української державної академiї залiзничного транспорту.


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова Правлiння

 

 

 

Єрьомiна Марина Олександрiвна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


15.07.2014

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДЕЛЬФIН"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

61002, м. Харкiв, вул. Мироносицька, буд. 46А

4. Код за ЄДРПОУ

37578988

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)7143207 (057)7143208

6. Електронна поштова адреса

office@ic-dolphin.com.uaII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.07.2014


(дата)

2. Повідомлення

129 Бюлетень "Цiннi папери України"

15.07.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

ic-dolphin.com

в мережі Інтернет

15.07.2014


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.07.2014

звільнено

Голова Правлiння

Токар Тетяна Iванiвна


0

Зміст інформації:

Наглядовою радою Товариства, протокол №07/14-1 вiд 14 липня 2014 року, прийнято рiшення про задоволення заяви про звiльнення за власним бажанням Токар Тетяни Iванiвни (посадова особа не надала згоди на оприлюднення її паспортних даних) та звiльнення її з посади Голови Правлiння ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» 14 липня 2014 року. Посадова особа перебувала на посадi з 09.11.2012р. Не володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

14.07.2014

обрано

Голова Правлiння

Єрьомiна Марина Олександрiвна


0

Зміст інформації:

Обрана на посаду Голови Правлiння ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» Єрьомiна Марина Олександрiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 15.07.2014р. на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» (протокол № 07/14-1 вiд 14.07.2014р.). Строк на який призначено особу – до 17.03.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймала посади: заступник Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН», асистент, старший викладач та доцент кафедри «Фiнанси» Української державної академiї залiзничного транспорту.

14.07.2014

припинено повноваження

Заступник Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування

Єрьомiна Марина Олександрiвна


0

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН», протокол №07/14-1 вiд 14 липня 2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень заступника Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» Єрьомiної Марини Олександрiвни (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 14.07.2014р. в зв’язку з обранням на посаду Голови Правлiння ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН». Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 06.07.2012 р.

14.07.2014

обрано

Заступник Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування

Останiн Михайло Олександрович


0

Зміст інформації:

Обраний на посаду заступника Голови Правлiння з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» Останiн Михайло Олександрович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 15.07.2014р. на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № 07/14-1 вiд 14.07.2014р.). Строк на який призначено особу – до 17.03.2016 року. Часткою в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обiймав посади: радник Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФIН», керiвник з питань кризисного управлiння ПрАТ «Страхова група «ТАС», директор Пiвнiчно-Схiдної та Харкiвської фiлiї ПрАТ «Українська страхова компанiя «Княжа Вiєнна Iншуранс Груп», заступник директора з продаж Пiвнiчно-Схiдного страхового округу ПрАТ «Страхова компанiя «Українська страхова група», начальник Головного управлiння страхування по Харкiвськiй областi ЗАТ «ВiЕйБi Страхування».


В ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН" запроваджено систему управління ризиками та затверджено Стратегію управління ризиками
Сьогодні 16 квітня проведені чергові збори акціонерів ПрАТ "СК"ДЕЛЬФІН".

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє Вас, що «16» квітня 2014 року о 10-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління з наступним порядком денним:

 1. Обрання Голови та секретаря Зборів.

 2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р.

 3. Затвердження звіту Наглядової ради про свою роботу за 2013 р.

 4. Затвердження звіту та висновку Ревізора за 2013 р.

 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2013 рік.

 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.

 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» № 514- VI від 17.09.2008 р. (далі – ЗУ «Про акціонерні товариства»).

 8. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 11. Припинення повноважень Ревізора Товариства та обрання Ревізора Товариства.

 12. Різне.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2013 р.

2012 р. 

Усього активів  

13447

13411

Основні засоби  

261

343

Нематеріальні активи

173

213

Довгострокові фінансові інвестиції  

598

450

Поточні фінансові інвестиції

12000

12000

Запаси 

43

52

Сумарна дебіторська заборгованість  

138

240

Грошові кошти та їх еквіваленти 

234

113

Нерозподілений прибуток 

9

7

Власний капітал 

12009

12007

Статутний капітал 

12000

12000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1286

1268

Чистий прибуток (збиток) 

2

7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

120000

120000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

9

10

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «16» квітня 2014 року з 09-30 годин до 09-55 годин за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, в кабінеті Голови Правління. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 10.04.2014р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 години (обідня перерва з 13-00 до 14-00), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, в кабінеті Голови Правління.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Токар Тетяна Іванівна.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій формі Наглядовій раді Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Наглядової ради із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів.

Рішення про зміни в порядку денному будуть доведені до відома всіх акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру відповідного повідомлення не пізніш як за 10 днів до проведення Зборів.


Довідки за телефонами: (057) 7143207.


Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Цінні папери України» № 48 від 14.03.2014 року.


Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» __________________ Поколодний В.В.

Сьогодні 18 квітня проведені чергові збори акціонерів ПрАТ "СК"ДЕЛЬФІН"

Принципи корпоративного управлiння ПрАТ "Страхова компанiя"ДЕЛЬФIН" затвердженi Загальними зборами акцiнерiв (Протокол No. 3 вiд 18.04.2013 року).

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє Вас, що «18» квітня 2013 року о 10-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління з наступним порядком денним:

 1. Обрання Голови та секретаря Зборів.
 2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р.
 3. Затвердження звіту Наглядової ради про свою роботу за 2012 р.
 4. Затвердження звіту та висновку Ревізора за 2012 р.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2012 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» № 514- VI від 17.09.2008 р. (далі – ЗУ «Про акціонерні товариства»).
 8. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
 9. Затвердження Принципів корпоративного управління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) *

 

Найменування показника 

період 

2012 р. 

2011 р. 

Усього активів  

13411

12859

Основні засоби  

343

390

Нематеріальні активи

213

18

Незавершені капітальні інвестиції

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції  

450

390

Поточні фінансові інвестиції

12000

12000

Запаси 

52

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

240

48

Грошові кошти та їх еквіваленти 

113

13

Витрати майбутніх періодів

-

-

Нерозподілений прибуток 

7

-

Власний капітал 

12007

12000

Статутний капітал 

12000

12000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

1268

859

Чистий прибуток (збиток) 

7

-

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

120000

120000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

10

-

* Скориговані у зв’язку з переходом Товариства на формування фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) згідно чинного законодавства.

 

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «18» квітня 2013 року з 09-30 годин до 09-55 годин за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, в кабінеті Голови Правління. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 12.04.2013р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу).

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 години (обідня перерва з 13-00 до 14-00), а в день проведення  Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, в кабінеті Голови Правління.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Токар Тетяна Іванівна.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів подаються в письмовій формі Наглядовій раді Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Наглядової ради із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів.

Рішення про зміни в порядку денному будуть доведені до відома всіх акціонерів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніш як за 10 днів до проведення Зборів.

 

Довідки за телефонами: (057) 7143207.

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» № 49 (1553) від 13.03.2013 року.

 

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН»                     __________________ Поколодний В.В.

Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (код за ЄДРПОУ -37578988) (надалі – Товариство) наступним повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 08 листопада 2012 року (протокол № 11/08-1 від 08.11.2012р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб Товариства:

Відкликаний з посади Голови Правління ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» Зябкін Вадим Володимирович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 08.11.2012р. на підставі заяви Збкіна В.В. про звільнення за власним бажанням від 25.10.2012р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 21.03.2011 р.

Відкликана з посади заступника Голови Правління з фінансових питань ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» Мазяж Ірина Ігорівна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 08.11.2012р. на підставі заяви Мазяж І.І. про звільнення за згодою сторін від 25.10.2012р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 21.03.2011 р.

Відкликаний з посади заступника Голови Правління з питань безпеки та врегулювання збитків ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» Мазяж Руслан Анатолійович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 08.11.2012р. на підставі заяви Мазяж Р.А. про звільнення за власним бажанням від 25.10.2012р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 21.03.2011 р.

Обрана на посаду Голови Правління ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» Токар Тетяна Іванівна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 09.11.2012р. на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 11/08-1 від 08.11.2012р.) з метою формування повного складу Правління Товариства. Строк на який призначено особу – до 17.03.2016 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала посади: Інститут радіофізики і електроніки АН УРСР (технік; інженер; економіст; заступник завідуючого планово-виробничого відділу; завідуючий планово-виробничого відділу; головний спеціаліст планово-виробничого відділу); головний спеціаліст-економіст Центру радіофізичного зондування Землі НАН України; головний бухгалтер ТОВ «ХарківПоліграфУпак»; директор Харківської філії ВАТ «Страхова компанія «ОРАДОН»; директор Слобожанської філії ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія»; провідний економіст Радіоастрономічного інституту НАН України.

Обрана на посаду заступника Голови Правління з фінансових питань ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» Калініченко Людмила Леонідівна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 09.11.2012р. на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 11/08-1 від 08.11.2012р.) з метою формування повного складу Правління Товариства. Строк на який призначено особу – до 17.03.2016 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала посади: лаборант кафедри технології машинобудування УЗПІ ім. І.З. Соколова, інженер кафедри економіки галузей промисловості і організації виробництва УЗПІ ім. І.З. Соколова, інженер-економіст ХЦДТ «Профсервіс», бухгалтер ДП «Електронсервіс», головний бухгалтер ТОВ «ІНКОМТРАСТ», викладач Харківського фінансово-економічного коледжу, асистент кафедри «Фінанси» Харківської державної академії залізничного транспорту, старший викладач кафедри «Фінанси» Харківської державної академії залізничного транспорту, доцент кафедри «Фінанси» Харківської державної академії залізничного транспорту.

Обрана на посаду заступника Голови Правління з питань безпеки та врегулювання збитків ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» Машошина Тетяна Вікторівна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 09.11.2012р. на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 11/08-1 від 08.11.2012р.) з метою формування повного складу Правління Товариства. Строк на який призначено особу – до 17.03.2016 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала посади: інженер-проектувальник в/ч 21861, інженер ДП МО України «Харківській проектний (науково-дослідний) інститут», економіст ДП МО України «Харківській проектний (науково-дослідний) інститут», старший лаборант кафедри «Фінанси» Харківської державної академії залізничного транспорту, старший викладач кафедри «Фінанси» Харківської державної академії залізничного транспорту.

Наказом Голови Правління Товариства № 45-К від 08.11.2012 р. звільнена з посади головного бухгалтера ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» Мазяж Ірина Ігорівна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 08.11.2012р. на підставі заяви Мазяж І.І. про звільнення за згодою сторін від 25.10.2012р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 21.03.2011 р.

Наказом Голови Правління Товариства № 51-К від 09.11.2012 р. призначена на посаду головного бухгалтера ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» Краснова Ольга Олександрівна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано) з 09.11.2012р. Строк на який призначено особу – на невизначений термін. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймала посади: інженер-економіст ПП НПЦ «Спектр», бухгалтер ПП НПЦ «Спектр», бухгалтер-ревізор ДП «КАПРО», заступник головного бухгалтера ДП «КАПРО», головний бухгалтер ТОВ «АЛЬЯНС-ГРУПП-ВА», головний бухгалтер ТОВ «КАЛІБРІ-ТВ», головний бухгалтер ТОВ «АУТСОРСИНГ СЕРВІС ГРУП», головний бухгалтер Харківської філії ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1», головний бухгалтер ТОВ «Підводна країна».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова Правління Токар Тетяна Іванівна.

Рішення про відкликання та обрання заступника Голови правління з питань андерайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» було прийнято на засіданні Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» 05 липня 2012 року та оформлено Протоколом засідання № 07/05-1.

Рішення про відкликання Луценка Андрія Анатолійовича з посади заступника Голови правління з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» «05» липня 2012 р. було прийнято на підставі наданої Луценко А.А. заяви про звільнення за власним бажанням. Луценко А.А. часткою в статутному капіталі ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Луценко А.А. перебував на посаді заступника Голови правління з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» протягом: з 21 березня 2011 р. по «05» липня 2012 р.

Рішення про обрання Єрьоміної Марини Олександрівни на посаду заступника Голови правління з питань андеррайтингу та перестрахування ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» з 06 липня 2012 р. строком до 17 березня 2016 р. було прийнято з метою формування Правління ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» в повному складі. Єрьоміна Марина Олександрівна часткою в статутному капіталі ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади, а саме: методист заочної форми навчання, аспірант денної форми навчання за спеціальністю 08.07.04, асистент кафедри «Фінанси», старший викладач кафедри «Фінанси», доцент кафедри «Фінанси» Української державної академії залізничного транспорту.

Cьогодні 26 квітня проведені чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН".